Specializace

Finanční právo

~

Naše kancelář se specializuje na vyřizování povolení, licencí či registrací u České národní banky. V nedávné době jsme pro klienta získali povolení nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru podle nového zákona. Rovněž se zabýváme emisemi dluhopisů. Dluhopisy jsou efektivním nástrojem financování obchodních společností a jejich projektů. Jedná se o komplexní proces, kdy je nutné vhodně nastavit parametry emise na míru konkrétní společnosti. Samozřejmostí je příprava prospektu. Sledujeme aktuální trendy v tomto odvětví, máme bohaté zkušenosti s investicemi do kryptoměn a znalosti regulace kryptoměn ve světovém měřítku. Jsme pro klienta schopni zajistit například Initial Coin Offering.

Obchodní právo

~

AK Vinohradská poskytuje komplexní obchodně právní poradenství podnikatelům a obchodním korporacím, a to jak z České republiky, tak i ze zahraničí. Ke každému případu přistupujeme individuálně a věnujeme se specifikům, která nejrůznější oblasti podnikání přináší. Zabýváme se korporátním právem, kde připravujeme právní dokumentaci potřebnou k založení společnosti, převodu společnosti nebo jejích podílů nebo také při realizaci právní přeměny společnosti. Rovněž připravujeme obchodní podmínky společností. Našim klientům také pomáháme při registračním procesu jejich ochranné známky a s dalšími otázkami souvisejícími s duševním vlastnictvím.

Občanské právo

~

V rámci občanskoprávní agendy poskytujeme komplexní právní poradenství, a to ve sféře hmotného i procesního práva. Samozřejmostí pro naši kancelář je příprava či revize smluvní dokumentace dle potřeb klienta. Věnujeme se mimo jiné ochraně vlastnictví, správě a vymáhání pohledávek, nájmu a podnájmu nemovitostí, odpovědnosti za škodu, problematice bezdůvodného obohacení a dalším. Disponujeme zkušenostmi také v oblasti práva nemovitostí. Klienty rovněž zastupujeme před soudy v občanskoprávních řízeních, avšak pokud je to možné řešíme spory smírnou cestou. Rozumíme také insolvenčnímu a exekučnímu řízení.

Smluvní právo

~

Kvalitní smluvní dokumentace je základem dobrých smluvních vztahů a úspěchu v případném soudním sporu. Naše advokátní kancelář pomáhá klientům předcházet zbytečným a nákladným situacím případných soudních sporů plynoucích z nedostatečné úpravy vzájemných závazků. Poskytujeme komplexní právní poradenství při přípravě smluvní dokumentace. Do oblasti smluvní závazkové agendy, které nejčastěji připravujeme patří kupní smlouvy, smlouvy o dílo, leasingové smlouvy, smlouvy o spolupráci, zástavní smlouvy, pracovní smlouvy a další. Při jejich tvorbě dbáme na to, aby smlouva co nejlépe vystihla zájmy klienta a zohlednila konkrétní aspekty jeho podnikání.

Compliance

~

Vzhledem ke stále vyššímu množství legislativy, je třeba důsledně posuzovat soulad vnitřních předpisů a postupů s příslušnými právními předpisy. V této souvislosti připravujeme kvalitní vnitřní předpisy, které posílí ochranu společnosti před regulatorními riziky. Zabýváme se compliance zejména v oblasti finančního a obchodního práva, přičemž aktuálně se soustředíme také na compliance v oblasti ochrany osobních údajů.

Pracovní právo

~

V oblasti pracovního práva se věnujeme zejména smluvní agendě v pracovně právních vztazích, připravujeme pro klienty pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce). Do sféry našich služeb spadají rovněž oblasti smluv o výkonu funkce statutárních orgánů nebo smlouvy uzavírané s osobami samostatně výdělečně činnými.

Trestní právo

~

V rámci trestního práva zastupujeme především klienty ex offo. Nabízíme kvalifikovanou pomoc obhájce ve všech stádiích řízení od zahájení trestního stíhání přes zastupování v hlavním líčení až po odvolací řízení, přičemž se specializujeme zejména na obhajobu fyzických osob. Připravujeme pro klienty také trestní oznámení.

Kontakt

AK Vinohradská
Vinohradská 2396/184
130 00 Praha 3 - Vinohrady
Česká republika

Telefon: +420 226 296 000
Email: office@akvinohradska.cz